Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest IQ Solution sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Rubież 46, Budynek C4/91, 61-612 Poznań (dalej: „My” albo „Spółka”).


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres pocztowy: IQ Solution sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, Budynek C4/91, 61-612 Poznań
Telefon: +48 (61) 62 26 915


Skąd mamy Twoje dane?

Swoje dane przesłałeś nam za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej: kontakt.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji zgłoszenia przesłanego przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Twoje dane są nam potrzebne aby skontaktować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub podjęcia innych czynności, o które poprosisz w związku ze sprawą, która jest przedmiotem zgłoszenia.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

 • Prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Spółki. Możemy prowadzić te działania przez okres realizacji Twojego zgłoszenia. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych wówczas możemy przetwarzać Twoje dane dla celów marketingowych przez okres dłuższy, aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
 • Kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności jeśli wyraziłeś na to zgodę – przez e-mail lub telefon.
 • Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie swojego oświadczenia, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej: ustawienia prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc odpowiedzieć na przesłane przez Ciebie zgłoszenie:

 • Imię
 • Adres e-mail

Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.


Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny dla zrealizowania przesłanego przez Ciebie zgłoszenia. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres realizacji Twojego zgłoszenia lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Natomiast jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).