Projekt NCBR

Tytuł projektu:

„Prace badawcze nad opracowaniem systemu do optymalizacji geograficznych struktur organizacyjnych”


Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu do rozwiązania problemu ciągłej optymalizacji geograficznych struktur organizacyjnych.

Oprogramowanie będące rezultatem niniejszego projektu stanie się jedynym znanym podejściem do rozwiązania problemu optymalizacji geograficznych struktur organizacyjnych. System pozwoli na optymalne wykorzystanie floty i zaplanowanie trasy przejazdu tak, aby realizując wszystkie zlecone zadania, samochody przejechały jak najmniejszą ilość kilometrów w możliwie najkrótszym czasie. Efektem tego jest możliwość realizacji większej liczby zleceń w krótszym czasie, co skutkuje wzrostem przychodów firmy przy obniżeniu kosztów transportu, działalności oraz obniżenie emisji CO2 do atmosfery.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie – 1 EPC
  • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.
  • Przychody z wdrożonych wyników prac B+R – 2 304 000,00 PLN


Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 2 846 470,59 PLN (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 59/100)


Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 2 096 739,44 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 44/100)


Termin realizacji:

2018-07-01 – 2020-12-29


Unia EuropejskaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju