1. I. Postanowienia ogólne
 2. II. Definicje
 3. III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. V. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. VII. Własność intelektualna
 8. VIII. Postanowienia końcowe
 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1. Strona https://route.plus/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://route.plus/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://route.plus/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 1. a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 3. c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. II. DEFINICJE
  1. 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://route.plus/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. 3. USŁUGODAWCA – iQSolution Sp. z o.o. , adres siedziby: ul. Rubież 46, Budynek C4/91, 61-612 Poznań, adres do doręczeń: ul. Rubież 46, Budynek C4/91, 61-612 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000312274, NIP: 7781456973, REGON: 300887420, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 50.000,00 PLN , adres poczty elektronicznej: info@iqsolution.pl, tel.: +48 (61) 62 26 915.
  4. 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 2. III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1. a) korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  1. 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 1. a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  1. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1. a) komputer z dostępem do Internetu,
 2. b) dostęp do poczty elektronicznej,
 3. c) przeglądarka internetowa,
 4. d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  1. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  3. 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 1. a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@iqsolution.pl
 2. b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://route.plus/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://route.plus/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://route.plus/, bez zgody Usługodawcy.
  2. 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://route.plus/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 2. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.